اگر از پوشیدن کفش های کتانی ساده خسته شده اید با ما همراه باشید تا نمونه ای از تزیین کردن کفش های کتانی ساده را به شما به صورت تصویری آموزش بدهیم .

image, چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم 

کفش کتانی ساده را شسته تمیز کنید‎

image, چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

با ماژیک رنگ و نقش دلخواه را می کشیم‎

image, چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

پشت و روی کفش را هم نقاشی کرده‎

image, چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

با رنگ دلخواه کفش کتانی را رنگ می کنیم‎

image, چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

تغییر کفش کتانی ساده

image, چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

بگذارید رنگ روی کفش کتانی خشک شود

image, چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

بستن بندهای کفش کتانی آماده پس خشک شدن

image, چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم

با پوشیدن این کفش ها لذت ببرید.

image, چطور کفش های ساده و سفید رنگ را خودمان تزیین کنیم