می توانید با قرار دادن عناصر تزیینی قدیمی و خاص، جلوه ی راهروی ورودی خود را چندین برابر کنید.

image, چطور راهروی ورودی خانه را خیلی شیک دکور کنیم

image, چطور راهروی ورودی خانه را خیلی شیک دکور کنیم

image, چطور راهروی ورودی خانه را خیلی شیک دکور کنیم

image, چطور راهروی ورودی خانه را خیلی شیک دکور کنیم

image, چطور راهروی ورودی خانه را خیلی شیک دکور کنیم

image, چطور راهروی ورودی خانه را خیلی شیک دکور کنیم

استفاده از قاب عکس های خانوادگی یا یک میز کنسول نیز ایده ی جالب توجهی است.

نصب یک آینه یا تابلویی با جملات انرژی بخش می تواند فضایی مناسب ورودی یک خانه ایجاد کند.

همچنین بخوانید