image, پیدا کردن شماره آدرس دقیق افراد از روی شماره تلفن آنها

حفظ اطلاعات شخصی افراد گویا از اهمیت سابق برخوردار نیست و از دو طریق میتوانید آدرس فردی که از وی تلفن ثابت دارید را به دست آورید.

به این ترتیب که با دو سرویس شرکت پست و شهرداری تهران محل دقیق آدرس فرد یا شرکتی که از آن فقط شماره ثابت را دارید پیدا کنید برای این کار ابتدا به سایت شرکت پست رفته به آدرس زیر رفته

http://eservice.postcode.post.ir/modules.php?name=Postalcode2

و شماره تلفن ثابت خود را وارد کرده و کدپستی مربوط به آن شماره تلفن را پیدا کنید و سپس به سایت map.tehran.ir رفته و آدرس دقیق مکان را با استفاده از منوی جستجوی کد پستی روی نقشه بیابید.


همچنین بخوانید