image, نظامیان بازنشسته ارتش سلطنتی بریتانیا در تجمعی در مرکز لندن

همچنین بخوانید