معاون سازمان ثبت احوال گفت:

خانواده های برای مشاوره انتخاب یا تغییر نام میتوانند با تلفن،فکس ،پست الکترونیک یا پورتال سازمان ثبت احوال کشور تماس بگیرند.

نام ها نباید تحقیر آمیز و خارجی باشند که در این صورت مجوز تغییر آنها داده می شود.

کرمی به عنوان مثال برخی از نام های نامناسب برای دختران را آفت، عزا و کوچک نام برد و گفت نام هایی همچون چاکر، نوکر و غلام نیز برای پسران نا مناسب است.

نام های خانوادگی نامناسبی مانند گرگی،پیشدستی،دل کبابی،صبح بخیر ، گوش بر و تیغ زن نیز به سرعت تغییر داده می شود.

کرمی افزود: نام های دوجنسیتی همچون عزت و نصرت نیز به سبب فرهنگ جامعه تغییر داده می شود.

همچنین بخوانید