image, من میخواهم دیگر آدمی بازنده نباشم

تکلیف خود را انجام دهید

همیشه قبل از تصمیم گیری کارهایی هست که باید انجام دهید. باید اولویتهای خود را در نظر بگیرید، امکاناتی که دارید در نظر آورید. باید با دیگران صحبت کنید و مشورت نمایید، باید تا جایی که می شود نسبت به آن مسئله اطلاعات کافی به دست آورید.

اشتباهی وجود ندارد

هرگز نگران نباشید که تصمیم غلط ممکن است، شما را از چیزی محروم کند محروم شدن از پول، دوستان، موقعیت اجتماعی، کسانی که عاشق آنها هستید یا چیزهایی دیگر.

"تصمیم صحیح" برای شما به ارمغان می آورد. به یاد داشته باشید که اگر از اشتباه های خود درس بگیرید، دیگر اشتباهی نمی ماند!

به غریزه خود اطمینان کنید

وقتی همه تکالیف خود را انجام دادید، دیگر به بصیرت خود اتکاء کنید. به حس و خواست درونی خود توجه کنید، اگر به پند و نصیحت ناخود آگاه خود گوش کنید، حیرت زده میشوید.


همچنین بخوانید: