اگر در خواب خود آستین دیدید که سایز آن بلند یا کوتاه و یا گشاد بود تعبیر آن این است که

آستین

▪لوک اویتنهاو می گوید :

بلند : افتخار

کوتاه : ضرر

گشاد : خشم