دیدن روغن کتان و روغنی که تعلق به سوختن دارد رنج اندکی به وی رسد


همچنین بخوانید