اگر خواب ببینید از کسانی هستید که در خواب راه می روید ، نشانه آن است که نادانسته با نقشه هایی موافقت می کنید ، که از اضطراب و بدبختی چیزی برایتان به ارمغان نمی آورد .


همچنین بخوانید: