سر و بدن طاووس با گوشت

image, مدل های شیک و مجلسی تزیین کتلت برای مهمانی بچه ها

کتلت به صورت قلب درآمده و سرخ شده است. با چند عدد سیب

image, مدل های شیک و مجلسی تزیین کتلت برای مهمانی بچه ها

کتلت به صورت قارچ درآمده و سرخ شده است. با چند عدد سیب

image, مدل های شیک و مجلسی تزیین کتلت برای مهمانی بچه ها

کتلت به صورت یک حلقه درآمده و سرخ شده است

image, مدل های شیک و مجلسی تزیین کتلت برای مهمانی بچه ها

مطابق شکل، کتلت ها را با کاهو خرد شده و گوجه فرنگی برش خورده

image, مدل های شیک و مجلسی تزیین کتلت برای مهمانی بچه ها

کتلت به شکل ماه، ستاره و گرد مطابق شکل، سرخ شده و باچند عدد سیب

image, مدل های شیک و مجلسی تزیین کتلت برای مهمانی بچه ها

کتلت به صورت ماهی مطابق شکل سرخ شده

image, مدل های شیک و مجلسی تزیین کتلت برای مهمانی بچه ها

کتلت به صورت گرد و بیضی سرخ شده و سیب زمینی

image, مدل های شیک و مجلسی تزیین کتلت برای مهمانی بچه ها

کتلت به صورت گرد سرخ شده و سیب زمینی نیز به صورت چیپس سرخ شده

image, مدل های شیک و مجلسی تزیین کتلت برای مهمانی بچه ها

کتلت گرد در دو اندازه سرخ شده و شکل هزارپا

image, مدل های شیک و مجلسی تزیین کتلت برای مهمانی بچه ها

کتلت به صورت مثلث سرخ شده و شکل توت فرنگی

image, مدل های شیک و مجلسی تزیین کتلت برای مهمانی بچه ها