image, لباس صد در صد نهایی شده ورزشکاران ایرانی در المپیک ریو