▪موارد مصرف

آنتی هیستامین.

درمان کانژنکتیویت آلرژیک

▪مکانیسم اثر

دارو به عنوان آنتاگونیست نسبتا انتخابی رسپتورهای H1 عمل می کند. همچنین دارو سبب مهار ریلیز هیستامین از ماست سل ها می شود.

▪فارماکوکینتیک

▪موارد منع مصرف

▪هشدارها

▪عوارض جانبی

سردرد، احساس سوزش در چشم، احساس جسم خارجی در چشم

▪تداخل دارویی

▪نکات قابل توصیه

▪مقدار مصرف

قطره به فرم ۲بار در روز برای درمان کانژنکتیویت آلرژیک در بزرگسالان و کودکان ۳سال و بیشتر کاربرد دارد.


همچنین بخوانید: