عکسی از عصای منتصب به حضرت موسی که به اذن خداوند به مار تبدیل شد. این عصا اکنون در یکی از موزه های ترکیه نگهداری می شود.

image, عکس واقعی از عصای حضرت موسی در موزه ترکیه

موسی از شخصیت های کتاب مقدس و نیز قرآن است. در نظر پیروان ادیان سامی وی از پیامبران بزرگ است و مطابق روایات سنّتی این دین ها، قوم بنی اسرائیل را از مصر بیرون برد. حضرت موسی عصایی داشت که به اذن خدا با آن معجزاتی انجام میداد.


همچنین بخوانید: