image, عکس هوایی توسط ناسا از آب شدن یخ های قطب جنوب