آرامگاه او در روز ۴ نوامبر سال۱۹۲۲ در دره پادشاهان توسط هاوارد کارتر ‌تقریبا دست نخورده یافته شد. این یافته را نشریات پخش کردند و توجه عامه به مصر باستان بسیار افزایش یافت.

یازدهمین فرعون مصر باستان از دودمان هژدهم یا همان پادشاهی نو شناخته می‌شود. نام آغازینش توت‌انخ‌آتون (به معنای: پنداشت زنده آتون) بود.

image, عکس های تکان دهنده از جسد آخرین فرعون مصر

image, عکس های تکان دهنده از جسد آخرین فرعون مصر

image, عکس های تکان دهنده از جسد آخرین فرعون مصر

image, عکس های تکان دهنده از جسد آخرین فرعون مصر

image, عکس های تکان دهنده از جسد آخرین فرعون مصر

image, عکس های تکان دهنده از جسد آخرین فرعون مصر

image, عکس های تکان دهنده از جسد آخرین فرعون مصر

image, عکس های تکان دهنده از جسد آخرین فرعون مصر

image, عکس های تکان دهنده از جسد آخرین فرعون مصر


همچنین بخوانید: