image, عکس ساختمان های جالب در کشور کره شمالی

این تصاویر شامل تصاویری از ساختمان‌ها، آسمان‌خراش‌ها، مکان‌های تفریحی و ورزشی و سینماهای این شهر است.

عکاس فرانسوی از سازه‌های پایتخت کره شمالی شهر پیونگ یانگ عکس‌هایی گرفته است و آن‌ها را در اینترنت به نمایش گذاشت.

image, عکس ساختمان های جالب در کشور کره شمالی

image, عکس ساختمان های جالب در کشور کره شمالی

image, عکس ساختمان های جالب در کشور کره شمالی

image, عکس ساختمان های جالب در کشور کره شمالی

image, عکس ساختمان های جالب در کشور کره شمالی

image, عکس ساختمان های جالب در کشور کره شمالی

image, عکس ساختمان های جالب در کشور کره شمالی

image, عکس ساختمان های جالب در کشور کره شمالی

image, عکس ساختمان های جالب در کشور کره شمالی