image, شگفتی های دمای بدن در حالات مختلف تصویری

عشق با زندگی و افسردگی با مرگ برابری می کند. همیشه عاشق باشید تا زندگی را بهتر حس کنید.

در زمان عاشقی بیشترین انرژی و در زمان ا فسردگی کمترین دما ثبت گردیده است.