image, سرباز آمریکایی در حال مین یابی در منطقه ای در قندهار افغانستان


همچنین بخوانید