image, روستایی زیبا پوشیده از گیاهان در استان چیانگ چین

همچنین بخوانید