دیدن گوشی معاینه در خواب ، نشانه آن است که نقشه ها و امیدهای شما نقش بر آب خواهد شد .


همچنین بخوانید: