درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

▪یک آمبولانس خالی :

یک دوست را از دست میدهید.

▪یک آمبولانس در حال حمل مریض :

تمام خواسته هایتان برآورده خواهند شد.