image, خلق آثار هنری بسیار زیبا با اسنفاده از لکه های روی لباس

image, خلق آثار هنری بسیار زیبا با اسنفاده از لکه های روی لباس

image, خلق آثار هنری بسیار زیبا با اسنفاده از لکه های روی لباس

image, خلق آثار هنری بسیار زیبا با اسنفاده از لکه های روی لباس

"Angela Mercedes Donna" هنرمند آلمانی است که این لکه ها را بسیار دوست دارد و با استفاده از آن ها نقاشی های زیبایی را تا به حال خلق کرده است.


همچنین بخوانید: