image, خداوند چطور زندگی درخت در جهان هستی را حفظ میکند

همچنین بخوانید