image, حمام بلافاصله بعد از غذا مضر است یا مفید

حمام نکنید

حداقل نیم ساعت فاصله قرار دهید، به ویژه حمام داغ توصیه نمی‌شود زیرا در جریان خون در اطراف معده اختلال ایجاد می‌کند و برهضم غذا اثر منفی می‌گذارد.

همچنین بخوانید