▪آستر یک کت و شلوارمردانه را در می آورید : مشاجره و نزاع

▪پارچه آستری می خرید : یک ملاقات ناگهانی

▪خواب پارچه آستری : شما بسیار خود پسند هستید .

▪آستر یک لباس را در می آورید : مراقب رقیب باشید .


همچنین بخوانید: