آنلی بیتون میگوید:

▪اگر زنی در خواب زیور آلات و یا ظروف آلومینیمی کدر ببیند ، نشانه آن است که زیانی خواهد دید و اندوهی غیر قابل پیشبینی بر او چنگ خواهد انداخت.

▪دیدن آلومینیم در خواب ، دلالت بر آن دارد که به همین زندگی خود قناعت می کنید.


همچنین بخوانید: