درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

فلفل آسیاب می کنید : بیماری و غم

ذرت آسیاب می کنید : شانس

سنگهای رنگی آسیاب می کنید : امیدهایتان را از دست میدهید .

یک دستگاه آسیاب : پول فراوان

قهوه آسیاب می کنید : غم و دردسر در خانه


همچنین بخوانید: