محمدبن سیرین گوید:
گریختن درخواب. دلیل رستگاری است و بعضی گویند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می گریخت بعد، از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت.
جابرمغربی گوید:
اگر دید مردان از زنان می گریختند، دلیل که بیننده را از بزرگی ترس بود.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زارى باشد، دلیل شادى و سرور است.
اگر با زارى همراه باشد نشانگر مصیبت است .