image, تعبیر خواب فرار کردن و گریز گریختن در خواب چه معنی دارد

محمدبن سیرین گوید:

گریختن درخواب. دلیل رستگاری است و بعضی گویند، دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می گریخت بعد، از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت.

جابرمغربی گوید:

اگر دید مردان از زنان می گریختند، دلیل که بیننده را از بزرگی ترس بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زارى باشد، دلیل شادى و سرور است.

اگر با زارى همراه باشد نشانگر مصیبت است .


همچنین بخوانید: باز نشر : تک فارس
در صورتی که شما نسبت به محتوای این پست، حق کپی رایت دارید اطلاع دهید