image, تصویر فضایی از کوهستان پوشیده از برف توسط ناسا


همچنین بخوانید: