image, تصویر ساخت سالن جدید کنسرت در شهر هامبورگ آلمان