image, تصویری زیبا از مسیر راه آهن در نیوسالت ولز استرالیا