image, تصویری خاص از ساحل روشه در بیروت


همچنین بخوانید: