image, بچه پاندای قرمز بسیار کم یاب در باغ وحش چستر