image, بهترین مدل مو برای موهای کم پشت مردانه

تا می توانید موی کم پشت را کوتاه نگه دارید

به سلمانی نگویید یک ذره کوتاه کن. به جای آن بخواهید تا می تواند موها را کوتاه کند بخصوص اطراف آنجا که خالی یا کم پشت است

image, بهترین مدل مو برای موهای کم پشت مردانه

همان تدبیر کوتاه بودن مو را برای لکه های بالای سر هم بکار بگیرید تا کمتر مورد توجه قرار بگیرند. فقط به سلمانی بگویید موهای اطرافِ لکه خالی را یک هوا بلندتر از بقیه سر نگه دارد. یک را ه دیگر آرایشِ درهم و بدون نظم موها است. موی به هم ریخته می توانند به شکل تصادفی! لکه ها را بیشتر بپوشانند

image, بهترین مدل مو برای موهای کم پشت مردانه

اگر کم پشت شدن موها در تمام نقاط سر وجود دارد همه را به یک اندازه کوتاه نگه دارید

image, بهترین مدل مو برای موهای کم پشت مردانه

اگر تکه ایی از مو در جلوی سر پرپشت تر از بقیه مانده است آن را بلند نکنید چون بقیه کم پشت هارا بیشتر نشان خواهد داد. سعی نکنید با بلند شدن آن تکه و به بهانه فرق گرفت٬ بخشی از نواحی خالی یا کم پشت را بپوشانید. این  تکه را هم به اندازه بقیه کوتاه کنید شاید بهتر باشد.

image, بهترین مدل مو برای موهای کم پشت مردانه

اگر مو از جلو پیشانی و خطِ مو در حال کم پشت شدن یا خالی شدن است سعی کنید به سلمانی بگویید فرق مو ایجاد نکند و مسیر موها را به سمت جلو پیشانی بکشاند


همچنین بخوانید: