image, بهترین ترفند برای درمان فوری درد های بدن

۱۵ دقیقه خنده، مقاومت در برابر درد را در حدود ۱۰ درصد افزایش می دهد. در حالی که برنامه های جدی چنین اثری را در مهار درد نشان ندادند. خنده ای در تسکین درد نقش دارد که آزادانه و بدون محدودیت و به ویژه همراه با دوستان باشد.

مکانیسم این اثر ناشی از ترشح اندورفین (نوعی مسکن طبیعی) است که در اثر خندیدن در بدن تولید می شود.


همچنین بخوانید: