image, بازگشت خرم سلطان با موهای سیاه به دنیای هنر