image, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ق

قابوس : معرب کاووس است

قباد : سرور گرامی ، شاه محبوب ، پدر کیکاوس از پادشاهان کیانی

قدسی : بهشتی ، روحانی

قادر: توانا، مقتدر

قاسم: بخش کننده، توزیع کننده

قباد: پدر کیکاووس

قدرت: توانایی

قدیر :توانا

قربان علی :صدقه در راه علی

قربان :نزدیک شدن، هم نشین، فدایی

قلیچ :شمشیر

قنبر :یکی از یاران امام علی(ع)

قهرمان: دلاور

قیصر :امپراتور روم

قشنگ : زیبا، خوشگل

قشنگ گل : گل زیبا، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است. اسم دختر

قیدافه : از شخصیت های شاهنامه، نام زنی جهانجوی و بخشنده و پادشاه اندلس در زمان اسکندر مقدونی

قدسی : عربی، فارسی قدس (عربی) + ی (فارسی) منسوب به قدس، ملکوتی، مقدس

قدسیه : عربی قدسی

قدم خیر : عربی آن که دارای قدم مبارک است، خوش قدم

قدیسه : عربی مؤنث قدیس

قمر : عربی ماه، نام سوره ای در قرآن کریم

قمرالزمان : عربی آن که در زمان خود چون ماه می درشد.

قمرالملوک : عربی آن که میان پادشاهان چون ماه می درخشد. ماه ملوک.

قمرتاج : عربی، فارسی قمر (عربی) + تاج (فارسی) تاج ماه

قمرسیما : عربی آن که چهره ای زیبا و نورانی چون ماه دارد.

قمرناز : عربی، فارسی قمر (عربی) + ناز (فارسی) آن که چون ماه زیباست.

قمری : اسم عربی نام پرنده ای کوچکتر از کبوتر، یاکریم اسم ایرانی اصیل


همچنین بخوانید