image, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف غ

غوغا : آشوب ، هیاهو

غنچه : گل نشکفته ، کنایه از دهان معشوق

غضنفر: شیربیشه، شیر درنه، مرد درشت اندام و مرد قوی غفار :بخشنده، آمرزنده

غزل ناز:غزل (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از غزل (قالب شعر عاشقانه) + ناز (زیبا)

غانیه : دختر جوان پاکدامن

غدیره : گیسوی بافته شده، قسمتی از گیاه

غزال : گونه ای آهوی ظریف اندام با چشمان زیبای درشت و سیاه

غزاله : آهو بره ماده

غزل : شعر عاشقانه، (قالب شعری)

غمزه : کرشمه، حرکت چشم و ابرو برای جلب توجه دیگری، ناز

غوغا : صدای بلند، بانگ و فریاد نام اصیل دختر

غاتفر : از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی، نیز نام شهری در آسیای میانه

غباد : قباد،از شخصیتهای شاهنامه، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله نام پسر کاوه آهنگر