image, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ظ

ظفردخت : ظفر (عربی) + دخت (فارسی) مرکب از ظفر (پیروز) + دخت (دختر)، دختر پیروز

ظریف : اسم عربی نازک، حساس، شکننده، دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و تناسب، شخص نکته سنج و نکته بین

ظریفه : نام عربی مؤنث ظریف، دارای اجزا یا ساختار نازک و باریک همراه با ظرافت و تناسب، نکته سنج و نکته دان اسم اصیل دختر

ظهیره : اسم عربی دختر مؤنث ظهیر، پشتیبان، ظهیرالدین، یاور

ظافر : ظفریابنده، پیروزی یابنده

ظفر : پیروزی، نصرت

ظفرداد : ظفر(عربی) + داد(فارسی) نتیجه و حاصل

ظهور : پدیدار شدن، آشکار شدن

ظهیر : پشتیبان، یاور، ظهیرالدین

ظهیرالدین : یار و یاور دین، پشتیبان دین ، نام شاعر نامدار ایرانی قرن ششم، ظهیرالدین فاریابی


همچنین بخوانید