image, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ض

ضحاک: در عربی بسیار خنده کننده ، از شخصیتهای ستمگر شاهنامه، ایرانیان از گذاشتن این نام روی پسران پرهیز می کنند.

ضرغام شیر درنده ، پهلوان، دلاور

ضیا: نور، روشنی

ضیافت:مهمانی

ضیغم: شیر بیشه زار ، شیر قوی ، کنایه از فرد شجاع و دلیر

ضیاءالدین: چشم چراغ دین، روشنایی دین، فروغظفر: پیروزی

ضرغامه: مؤنث ضرغام، دلاور، شیر درنده، پهلوان

ضحی: صبح، زمانی از صبح که تازه آفتاب در آمده است، سحرگاه، چاشتگاه، روز روشن. تابش نور خورشید


همچنین بخوانید