image, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف خ

خالد: پاینده، جاوید، ماندنی

خاور: شرق، جای برآمدن آفتاب

خداداد: چیزی که خداوند بخشیده است.

خراسان: خورآسان، جایی که خورشید به آسانی سر می زند ودیده می شود.

خرم: شاد، خندان

خسرو: نیم نام، نیم آوازه، پادشاه

خشایار: دلیر، نیرومند، پسرداریوش هخامنشی،(می زنم تو مخت ها)

خلیل: دوست، صادق، دوست مهربان

خیام: چادردوز، شاعر و حکیم و فیلسوف معروف ایران

خیراندیش: خوب فکر، خیرخواه، طالب خوبی

خاور : جای خورشید یا سرزدن خورشید

خجسته : شادباش، مبارک

خجیر : زیبا روی و پسندیده

خرامان : با ناز و وقار راه رفتن

خرم چهر : از نام های برگزیده

خرمدل : خوشدل، خوشحال، شادمان

خندان : خندیدن، با لبخند

خوب چهر : از نام های برگزیده

خوبرخ : از نام های برگزیده

خوبروی : از نام های برگزیده

خوردخت : از نام های برگزیده

خورزاد : از نام های برگزیده

خورشاد : از نام های برگزیده

خورشید : هور، هور شید

خورشید چهر : از نام های برگزیده

خُوروَش : همانند خورشید

خوشبوی : از نام های برگزیده

خوشچهر : نیکو روی

خوشخو : نیک رفتار، با صفا

خوشدل : شاد، شادمان، خوشنود، خوشحال

خوشروی : خوشرو، خوش صورت، خوشگل

خوشگو : خوش سخن

خوشنوا : خوش آواز، خوش آهنگ

خوشه : چند دانه که در کنار هم آویزان باشند

خاوردخت : دختر مشرق زمین

خداداد : خدا داده

خدایار : دوست خدا – فرمانروای بخارا بوده است

خرم : شاد و خندان – پهلوان خرم از عهد شاه شجاع است

خرمدخت : دختر شاد و خندان

خسرو : مشهور ، نیک نام – لقب چند تن از پادشاهان ساسانی

خشایار : قهرمان ، نیرومند – نام پسر داریوش کبیر هخامنشی

خورشید : درخشنده آفتاب – معشوقه جمشید درداستان جمشید و خورشید


همچنین بخوانید