image, فهرست کامل اسامی زیبای ایرانی پسر و دختر با معنی حرف ج

جابان : سردار ایرانی یزدگرد

جامین : اسم یکی از قهرمانان ایران زمین ، نامی کردی

جاوید : پایدار ، همیشگی

جریره :‌ نام دختر پیران ویسه که همسر سیاوش شد.

جمشید : پسر طهمورث چهارمین پادشاه پیشدادی

جوان : برنا ، دلیر ، شاداب

جویا : جوینده – پهلوان مازندرانی بود که بدست رستم کشته شد.

جهان : دنیا ، عالم ، گیتی ، کیهان

جهانبخت : شانس و اقبال جهان

جهانبخش : بخشنده جهان

جهاندار : نگهبان جهان

جهانگیر : فاتح جهان – نام پسر رستم

جهان بانو : بانوی جهان ، ملکه جهان

جهاندخت : دختر گیتی

جهان ناز : مایه فخر عالم

جیران : آهو ، نامی ترکی

جام : پیاله، ساغر

جانانه : دوست داشتنی

جانمهر : از نام های برگزیده

جر یره : زن سیاوخش، مادر فرود

جوانه : جوان، جوانی،رویش

جابر: بیدادگر، شکسته بند

جاسم: نام قریه در شام، نام قبیله

جاوید: پاینده، همیشه، دایم

جبار: ستمگر، ظالم

جبلی: دوقلو

جعفر: رودخانه، نهر، جوی

جلیل: پرمایه، باشکوه، بزرگ

جمال: زیبا رو، نیکوسیرت، زیبایی

جمشید: بلندقدر، دارای منزلت فراوان، گروه بسیار از هر چیز

جناب: سرور، درگاه،آستان

جواد: جوانمرد، بسیار بخشنده، اسب نیک رو

جوان: دلاور، شاداب

جهان: بخش بخشنده و دادگر جهان(خدا)

جهان: بین کارآزموده، چشم و گوش باز

جهان گیر: جهان گشا و فاتح، پیروز

همچنین بخوانید