image, آیا زنان شاغل در محیط های کاری استرس زیادی تحمل می کنند

زنان به طور قابل توجهی در قیاس با مردان گرفتار سطح بالاتری از استرس، اضطراب و افسردگی ناشی از کار هستند و تبعیض جنسیتی در محل کار و مسئولیت های خانواده فشار کاری مضاعف به آنها تحمیل می کند.

به گزارش گاردین،آمارهای رسمی در انگلیس نیز نشان می دهد که زنان در سنین ۲۵ الی ۵۴ سال بیشتر از همکاران مرد خود در محیط کار از استرس رنج می برند.

مورینگ گفت: زنان در معرض فشار شدید و دائمی همچون تغییر ساختار شرکت و نبود حمایت مدیریتی قرار می گیرند و هماهنگ کردن کار با زندگی خانوادگی باعث فرسایش روانی آنها می شود.

مورینگ افزود: زنان فشارهای مضاعف در محل کار خود را باید تحمل کنند، آنها باید ثابت کنند که به خوبی مردان کار می کنند، اغلب از انها قدردانی نمی شود

و چه بسا فرصت کمتری برای ارتقای رتبه در قیاس با همکاران مرد خود داشته باشند. مدیران زن در مشاغل عمدتا مردانه نیز فشار کاری را تحمل ناپذیر می دانند و متکی بودن خانواده هایشان به درآمد آنها، سطح استرس در این زنان را بیش از پیش افزایش می یابد.

بر اساس یک آمار رسمی در انگلیس، زنان شاغل از سن ۲۵ سالگی احساس استرس بیشتری در قیاس با مردان دارند و این استرس در طول حیات کاری آنها ادامه دارد.


همچنین بخوانید: