image, آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ

مراحل انجام کار به وضوح در تصاویر زیر نشان داده شده است.

▪ در تصویر چهارم اون نقاط سفید رنگ چسبه سوراخ نیست

▪ در تصویر پنجم یک دستگاه قالب زن برای کاسبرگ هاست که اگر ندارید هیچ ایرادی نداره الگوی آن را بکشید و از روی مقوا ببرید.

▪ نوار چسب گلسازی هم یک نوار سبز رنگ برای ساقه است.

مواد مورد نیاز

کارتن تخم مرغ

الگوری کاسبرگ یا قالب پانچ کاسبرگ

قیچی

چسب

رنگ و قلم مو

سیم و نوار چسب گل سازی

image, آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ

image, آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ

image, آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ

image, آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ

image, آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ

image, آموزش عکس به عکس ساخت گل رز تزیینی با جعبه تخم مرغ