۱- شکافی در بطری مطابق شکل ایجاد کنید.

در طرفین بطری یک شکاف به طول ۳ سانتی متر و عرض ۱٫۵ سانتی متر ایجاد کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

۲- بدنه هواپیما را طراحی کنید.

دو تکه مساوی برای نیمه عقبی هواپیما ایجاد کنید. از طراحی این تکه ها با مداد استفاده کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

۳- بدنه و سکان عقبی هواپیما را متصل کنید.

با استفاده از نوار چسب قسمت هایی که برش دادید به بطری متصل کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

۴- موتورهای هواپیما را طراحی کنید و برش دهید.

دو مستطیل ۱۲ سانتی متر در ۲ سانتی متر روی کاغذ ببرید. این ها موتورهای هواپیما هستند. مستطیل ها را لوله کنیدو به دو طرف بدنه هواپیما بچسبانید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

۵- بال ها را طراحی کرده و برش دهید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

۶- پره جلوی هواپیما

با استفاده از درب بطری دایره پره را بکشید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

۷- مطابق سلیقه خود جزئیات را اضافه کنید.

می توانید روی هواپیما طراحی هایی به سلیقه خود ایجاد کنید.

image, آموزش عکس به عکس ساخت کاردستی هواپیما برای بچه ها

همچنین بخوانید