مو را براشینگ کرده و از تیزی گوش تا تیزی گوش دیگر بطور افقی مو را مانند شکل جدا کرده و یک دم اسبی زیبا ایجاد کنید .

با توجه به حجم موی دم اسبی آن را به دسته های کوچک مساوی تقسیم کنید و تا نصف بلندی مو آن را ببافید و با کش بافت ثابت کنید .

بقیه بلندی موی گیس را که بافته نشده با کمی ژل و موس مرتب و صاف نمایید. همانطور که در شکل نشان داده شده است تعداد بافتها پنج تاست می تواند سه یا چهار تایی نیز باشد.

این گیس های ی ظریف در ایجاد ستاره های سه پر،چهار پر و یا پنج پر استفاده می شوند.

1x1.trans شینیون ساده بازمانند شکل دو حلقه ی زیبا با رشته های سمت چپ و راست ایجاد کنید. با سنجاق سر طوری آن را ثابت کنید که سنجاق ها دیده نشود. انتهای بافته نشده را می توانید مانند شکل بطور زیبا نمایش دهید.

1x1.trans شینیون ساده باز

مانند شکل رشته های دیگر رانیز مانند گل پنج پر در آورده و انتهای بافته نشده را همانطور که نشان داده شده است بطور زیبا نمایش دهید . بطوری که سنجاق ها دیده نشود و از زیبایی شینیون نکاهد.

می توانید از بابلیس نیز استفاده کنید که نتیجه را زیباتر نیز می کند .

1x1.trans شینیون ساده باز

این هم تصویرکامل این شینیون

1x1.trans شینیون ساده باز

و از نیمرخ.