ابتدا دو سر مقابل دستمال سفره را به هم وصل کنید تا مانند تصویر زیر شود.

image, آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیکimage, آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیک

ضلع پایینی مثلث را به دو قسمت تقسیم کرده و دستمال را از آن قست به صورت شکل بالا، تا کنید.

image, آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیک

دستمال تا شده را برگردانده و مطابق شکل بالا آن را تا کنید.

image, آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیک

گوشه های دستمال سفره را به سمت زیر تا کنید و در نهایت مانند عکس زیر دستمال شما آماده است

image, آموزش عکس به عکس تا کردن دستمال سفره شیک