image, آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

روبان زرد را روی قسمت طولش تا بزنید این جوری یک مربع با طول و عرض مساوی به دست می آید مربع را روی قطرش تا بزنید تا به شکل مثلث شود!

سه گوشه مثلث را بهم برسانید و جمع کنید.

image, آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

با چسب حرارتی این قسمت را بچسبانید.

image, آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

از روبان بنفش و مشکی هم همین تکه را بسازید فقط مثلث مشکی کوچکتر و روی مثلث بنفش قرار می گیرد.

image, آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

به این شکل!

image, آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

این هم پرچم بنفشه است!

image, آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

پرچم را وسط گل بچسبانید.

image, آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

با سه گلبرگ بنفش و دو گلبرگ زرد بنفشه را بسازید!

image, آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

image, آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان

image, آموزش درست کردن تابلو گل بنفشه با روبان