روی دو طرف کاغذ طراحی شده را در اندازه های ۳-۵ و ۴-۵ سانتیمتر نقطه گذاری کنید.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

نقطه ها را به هم متصل کنید.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

دو طرف دیگر کاغذ را در اندازه های ۲-۵ و ۹-۵ سانتیمتر نقطه گذاری کنید.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

نقطه ها را به هم متصل کنید.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

یک طرف قسمت خط کشی شده را یک نیم دایره کوچک بکشید.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

قسمت هایی که در تصویر خط کشی شده را قیچی کنید و خطوط خط کشی شده را پاک کنید.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

قلب را برداشته و دو نیم کنید.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

گام نهم: نصف قلب را با فوم چسبی روی کاغذ طرح دار بچسبانید.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

و نصف دیگر قلب را روی نوار سبز بچسبانید.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

قسمت های اضافی را ببرید و روی کاغذ طرح دار چند عدد فومی چسبی بچسبانید.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

سپس کاغذ قرمز را روی کاغذ طرح دار بچسبانید.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

انتهای نوار سبز را به شکل اریب برش بزنید.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

سپس کارت را روی یک کاغذ زرد بچسبانید.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

اکنون کارت تبریک زیبای ما برای هدیه دادن آماده است.

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

image, آموزش تصویری ساخت کارت دوستت دارم برای هدیه دادن

وسایل مورد نیاز:

مداد

قیچی

خط کش

کاتر

فوم چسبی

کاغذ طرح دار و ساده


همچنین بخوانید