ساخت تابلوهای کاموایی حوصله و دقت می خواهد، و اضافه کامواهایی که در پائیز و زمستان با آن ها ژاکت و پلیور بافتید . پس لطفا” خرده کامواهایتان را دور نریزید.

image, آموزش تصویری ساخت تابلوی تزیینی با خرده کاموا

طرحتان را روی مقوا بکشید و شروع به چسباندن کاموا روی خطوط دور طرح کنید.دورگیری که تمام شد به طرف داخل بیایید و رج به رج کاموا را بچسبانید و جلو بروید.

image, آموزش تصویری ساخت تابلوی تزیینی با خرده کاموا

از نوک قیچی یا منقاش و یا خلال دندان برای کمک به چسباندن کاموا می توانید کمک بگیرید.

image, آموزش تصویری ساخت تابلوی تزیینی با خرده کاموا

image, آموزش تصویری ساخت تابلوی تزیینی با خرده کاموا

image, آموزش تصویری ساخت تابلوی تزیینی با خرده کاموا

بعد از اینکه داخل طرح را با کاموا پر کردین قسمت خارجی آن را هم کاموا بچسبانید .


همچنین بخوانید